1. NEVEZÉSRE JOGOSULT TERMÉKEK

A nevezésre olyan termékek jogosultak, melyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 • Új termék, amely korábban nem létezett a piacon.
 • Olyan termék, amely létezett ugyan, de olyan változtatáson esett át, melynek eredményeképp a fogyasztó innovatív és/vagy új termékként azonosíthatja (példa: újfajta csomagolás, új receptúra vagy összetétel, a termékcsalád bővítése stb.)
 • A terméknek a nevezési határidő végét megelőzően legalább 6 hónapig és legfeljebb 24 hónapig jelen kell lennie a hazai piacon, és a forgalmazás révén tényleges jelenlétet kell elérnie a fogyasztók körében.
 • A jogosult termékek több területről származhatnak (pl. napi fogyasztási cikkek, elektronikai cikkek, háztartási cikkek, szépségápolás, kozmetikumok, vény nélkül kapható gyógyszerek és alternatív gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, bútorok, barkácscikkek, stb.)
 • A termék értékesítése engedélyezett értékesítési csatornák valamelyikén keresztül történnik Magyarországon.
 • Nem engedélyezhető a versenyben való részvétel, ha a termék/kategória nem tehető közzé, nem reklámozható a médiában (pl. televízióban, rádióban, posztereken, a sajtóban, mozikban és az interneten), illetve, ha a termék nem felel meg az adott országában hatályos jogszabályoknak.
 • A POY fenntartja a jogot az olyan termékek nevezésének elutasítására, amelyek esetlegesen sérthetik a POY imidzsét (pl. környezetkárosító termékek; ellentmondásos hatású termékek stb.)
 • Egy termék lehet egyedi, vagy termékcsalád részeként is jogosult lehet a részvételre.

2. NEVEZÉS

Amennyiben a termék vagy termékcsalád megfelel a nevezési feltételeknek, a Nevezőnek szerződéses kötelezettséget kell vállalnia a kutatás részvételi díjára, valamint sikeres pályázat esetén a logóhasználati díj megfizetésére (függetlenül attól, hogy a logó valóban felhasználásra kerül-e). Amennyiben a Szakértői Bizottság nem hagyja jóvá a termék indulását a kutatáson, úgy a Nevezőnek semmilyen díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.  A jelentkezési lap benyújtásával egyidejűleg a Nevező köteles megküldeni a POY számára a szakértői bizottság munkájához szükséges mintát minden résztvevő termékből.

Nevező vállalja, hogy a nevezett termék, illetve márka marketing aktivitása során, a kommunikációjában a POY-al összefüggésben információkat mindig az aktuális verseny- és reklámjogi szabályoknak megfelelően jelenít meg.  

3. RÉSZVÉTELI DÍJAK

A jelentkezési igény jelzését követően amennyiben a termék megfelel a pályázati feltételeknek, POY Magyarország szerződés és termékadatlapot küld a Nevezőnek, amely tartalmazza a kutatásban való részvétel díját, valamint a győzelem esetén megfizetendő logóhasználati díj összeget.

4. A RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG ÁLTALI JÓVÁHAGYÁSA

A verseny lebonyolítását Szakértői Bizottság támogatja. A bizottság legalább 4, és legfeljebb 20 tagból áll. A tagok pl. szakmai szervezetekből, felsőoktatási intézményekből, jelentősebb üzleti- iskolákból, a reklám- és médiaszektorból, fogyasztókat képviselő egyesületekből kerülhetnek ki. A POY által kiválasztott szakértők esetében semmilyen összeférhetetlenség nem állhat fenn a résztvevő termékekkel, szolgáltatásokkal és vállalatokkal. A szakértők nem részesülnek díjazásban a javaslatokért.

 • A szakértői bizottság minden évben a nevezési időszak lezárását és szükség esetén a referenciatermékek meghatározását követően Bizottsági találkozót tart.
 • A szakértői bizottság alakuláskor megtárgyalja és jóváhagyja ügyrendjét.
 • A szakértői bizottság célja a termékek részvételi jogosultságának ellenőrzése a jelentkezési lap és – ha lehetséges – minták alapján.
 • A szakértői bizottság ellenőrzi, hogy az adott termék megfelel-e a szabályoknak és az elvárható minőségnek.
 • Amennyiben egy kategóriában kevesebb mint 3 nevező termék van, de a piackutató cég által tett javaslatok alapján a referencia termékekkel együtt több, mint 3 termék van egy adott kategóriában, ebben az esetben a szakértői bizottság döntése alapján legtöbb pontot kapó referencia termékek kerülnek be a kutatásba úgy, hogy a kutatásban 3 termék szerepeljen.
 • A termékek bemutatása bizottsági ülés keretében történik.
 • A termékek külön-külön és véletlenszerű sorrendben kerülnek a szakértői bizottság elé, akik azokat értékelőlapon értékelik. Az a termék, amelynek összesített pontszáma nem éri el a maximális pontszám 50 százalékát, az nem vehet részt a díjazásban.
 • A szakértői bizottság üléseiről nem nyilvános jegyzőkönyvek készülnek a bizottság ügyrendjének megfelelően.

5. KATEGÓRIÁK KIALAKÍTÁSA

A Termékek a Szervező által a nevezések alapján meghatározott kategóriákba sorolva indulnak el a közvélemény kutatáson. Mindegyik kategóriában legalább három, de legfeljebb hat Termék indulhat. Amennyiben a Szervező megítélése szerint egy adott kategóriába csak egy vagy két nevező sorolható, abban az esetben a közvélemény-kutatást elvégző cég javaslata alapján kerülnek meghatározásra a konkurens termékek, úgy, hogy legalább három Termék induljon az adott kategóriában. A közvélemény-kutató cég kétségtelenül közeli helyettesítőnek számító, hasonló minőséget képviselő, illetve hasonló forgalmazási jellemzőkkel bíró, potenciálisan hasonló mértékben ismert termékeket határoz meg. A közvélemény-kutatást elvégző cég javaslata alapján kijelölt termékeknek szintén meg kell felelniük az Év Terméke Díj program kiírásának. Szervező fenntartja a jogot, hogy a kategóriákat a beérkezett nevezések fényében évről-évre megváltoztassa, új kategóriákat hozzon létre és korábbiakat megszüntessen.

Példák a részvételre egy kategória esetén:

 • Egyetlen résztvevő esetén két referenciatermék kerül kijelölésre
 • Két résztvevő termék esetén egy referenciatermék kerül kijelölésre
 • Minimum három résztvevő termék esetén nem kerül referenciatermék kijelölésre, kivéve, ha egy Nevezőtől érkezik mindhárom. Utóbbi esetben legalább egy referenciatermék kijelölése szükséges.

A kategóriákat következetesen kell meghatározni, és a bennük szereplő termékeknek ugyanazon feltételeknek kell megfelelniük; ennél fogva az egy kategóriában szereplő termékeknek képesek kell lenniük egymást helyettesíteni a fogyasztók általi felhasználás szempontjából. A következetesség fontos, mivel így biztosítható, hogy a kategóriák hűen tükrözzék a fogyasztók véleményét. A kategóriák meghatározásánál a fogyasztó szempontjából végzett funkció a meghatározó. A kategóriák felállításánál három fő tényezőt kell figyelembe venni:

 • A termék felhasználása (pl. nappali krém kontra éjszakai krém; téli gumiabroncs kontra nyári gumiabroncs.
 • Fogyasztói tipológia (pl. az instant kávét fogyasztók nem ugyanazok, mint a kapszulás kávét fogyasztók; hagyományos kenyér kontra gluténmentes; tejből készült joghurt kontra növényi alapú vagy organikus joghurt.)
 • Értékesítési pontok (pl ha két fogkrém értékesítése más-más csatornákon keresztül történik, és emiatt sosem kerülnek egymás mellé: az egyik fogkrémet kizárólag gyógyszertárakban értékesítik, a másikat viszont általános kiskereskedelmi egységekben).

A kategóriákat nem szabad egyedi fantázianevekkel ellátni, és – ha lehetséges – figyelembe kell venni a különféle fogyasztási sajátosságokat. Itt a Nevező erre irányuló igényét figyelembe kell venni anélkül, hogy ez a versenyeztetést befolyásolja (pl. „gluténmentes kenyér” kategória). Mindenképp kerülni kell a túl tág és általános kategória-leírásokat (pl. „csirke” kategória).

6. A KUTATÁS

Az Év Terméke Díj nyerteseit egy országos, 2000 fős, 15-69 éves Magyarország városi lakosságára reprezentatív online közvélemény-kutatáson választja meg a lakosság. A kutatás keretében a résztvevőket preferenciáikról kérdezik három szempont alapján:

 • innováció
 • mennyire találják vonzónak a terméket
 • és azok, akik kipróbálták már, mennyire elégedettek vele.

Amennyiben valamelyik terméket kipróbálók száma nem éri el a 100 főt a megkérdezettek körében, abban az esetben a kutatást addig kell folytatnia a piackutatónak, amíg a kipróbálók száma el nem éri az előre meghatározott minimumértéket, mert így az elégedettségről is értékelhető képet kap a kutatás.

A pontozásra vizuális elemek (fotók, videók, stb.) és termékleírások alapján kerül sor. A cél annak a megismerése, miként ítéli meg a lakosság a bemutatott terméket és innovációkat. A résztvevő termékek leírását a nevező, a referenciatermékek leírását a POY Magyarország gyűjti be. Miután a referenciatermékek esetén csak a rendelkezésre álló publikus információ kerülhet be a kutatásba, ezért a résztvevő termék leírásának terjedelménél a fair verseny érdekében figyelembe kell venni a referenciatermékről rendelkezésre álló információ korlátosságát.

A kutatást elismert és független piackutató intézménynek kell végeznie, melynek feladata az online közvéleménykutatás lefolytatása a POY-tól teljesen függetlenül.

Az eredmények értékelésénél a súlyozás:

 • innováció: 25%
 • attraktivitás: 25%
 • elégedettség: 50%

Egy adott kategóriában abban az esetben van nyertes termék, amennyiben a legmagasabb súlyozott összesített pontszámot kapó termék legalább 5%-kal magasabb pontszámot kapott minden egyes kategóriában mért terméknél. Attól függetlenül, hogy nyert vagy veszített-e, a Nevező kizárólag belső célokra használhatja fel a kutatást, és sosem tehet említést a kategóriában szereplő konkurens termékekkel kapcsolatos eredményekről vagy adatokról.

7. EREDMÉNYEK KÖZLÉSE

Az eredmények kézhez vételét követően a POY a kutatási beszámoló kiküldése révén tájékoztatja a Nevezőket. A bejelentés a beszámolók kézhez vétele után haladéktalanul megtehető, amennyiben a kutatást végző fél által a beszámolók elkészítését megelőzően megerősítést nyer, hogy az eredmények minden kétséget kizáróak.

Amint az eredmények ismertté válnak, a POY megküldi a győzteseknek a logóhasználati útmutatót, amely lehetővé teszi a győztesek számára a kommunikációs rendszerük kialakítását az eredmények közzé tételéhez, illetve lehetővé teszi a logó helyes használatát. A használati útmutatóban megadandó információk:

 • Időtartam: a győztesek a kommunikációs rendszert a logón jelzett évben és az azt követő évben addig alkalmazhatják, míg a jóváhagyástól kezdődően egy naptári év lejárt. Ez alól bármilyen kivétel kizárólag a POY Magyarország előzetes jóváhagyásával lehetséges. A helytelen használatot azonnal meg kell szüntetni, és szükség esetén meg kell tenni a megfelelő jogi lépéseket.
 • Terület: a győztes termékekkel kapcsolatban csak Magyarország területén használható a logó.

A győzteseket hivatalosan a POY Magyarország értesíti ki. Megkerülhetetlen aranyszabály a POY számára, hogy a nem nyertes résztvevők nevét soha nem szabad közzétenni (ez vonatkozik a referenciatermékekre is). A kommunikációban és promócióban kizárólag a nyertes termékek szerepelhetnek. Azon kutatási eredmények, ahol az 5%-os különbség hiánya miatt az adott kategóriában nem került győztes kihirdetésre, semmilyen módon nem használhatóak fel nyilvános kommunikációban sem a résztvevők nevezett termékei, sem a referenciatermékek vonatkozásában.